EduCom Jove

Projecte social, adreçat a joves en situació d'atur

EduCom Jove 2

El Projecte EduCom Jove, és un servei d’orientació laboral i de formació especialitzada en competències transversals”

“Per a joves de 16 a 29 anys, amb o sense experiència professional, en situació d’atur ”

“Per tal d’augmentar les seves possibilitats accés al mercat laboral.”

Volem treballar amb la persona mitjançant les seves competències creant un Itinerari Personalitzat d’orientació, basat en el treball d’autonomia i coresponsabilitat.

L’eix principal és l’estudi de competències les quals s’han d’ identificar, recuperar o millorar. Una proposta metodològica sense metes prefixades perquè sigui la persona qui es faci càrrec del seu destí, potenciant així el seu empoderament i autonomia.

Apostem per la formació com a factor clau de creixement i millora del sistema productiu i de creació d’ocupació mitjançant l’adquisició de competències professionals.

Apostem per un projecte que dóna resposta a una necessitat actual i creixent, des de la multidisciplinarietat professional educativa, laboral i comunitària.


EduCom Jove vol donar servei a 100 joves anualment


 

Projectes relacionats

 1. El treball en competències

  Des de fa més d’una dècada s´ha partit de la concepció empresarial del terme competència: el què caracteritza a una persona capaç de dur a terme una feina o tasca amb eficiència. Des de sempre en els currículums escolars s’han recollit més els coneixements acadèmics que les habilitats i les pràctiques (vivències i experiències). Per això les proves mesuren el coneixement del alumnat més que la capacitat de donar resposta a nous problemes.
  Tot plegat es deu a la pressió de la universitat i al pes que la nostra cultura dóna als valors teòrics, possiblement derivats de la tradició catòlica ,de les arrels platòniques, on les idees primen per sobre la realitat. Per la majoria del professorat els únics coneixement són els continguts acadèmics de sempre, però s’està obrint una nova línea, partint de la necessitat d’un model d’aprenentatge que respongui als canvis socials, culturals i econòmics que se estan produint.
  Aquest enfocament alternatiu es basa en les competències per al ple desenvolupament personal, social i professional de les persones, en un marc de democràcia igualitària i emancipadora. Els seus precedents son l’anomenada “escola nova”, (Freinet, Dewey ). Exemples duts a la pràctica les comunitats d’aprenentatge (CREA) la Xarxa d’educadors i educadores per a una ciutadania global (Fundació Intermón Oxfam)
  Les institucions internacionals com la ONU, la UNESCO, la OCDE, insisteixen en la necessitat d’un ensenyament democràtic basat en competències.

  ÀMBIT PROFESSIONAL

  La persona ha de ser competent per exercir una tasca adequada a les seves capacitats, a partir del seus coneixements i habilitats pròpies i les específi ques de la professió, de forma responsable, fl exible i rigorosa

  ÀMBIT SOCIAL

  La persona és competent per relacionar-se ,comunicar-se i viure positivament amb els demés. La cooperació , el bé col·lectiu, i l’empatia seran components claus. La persona és competent per a participar activament en la transformació de la societat, comprenent-la, valorant-la i intervenint en ella de forma crítica, responsable amb l’objectiu que esdevingui una societat més justa, solidària i democràtica.

  ÀMBIT PERSONAL

  La persona ha de ser competent per exercir de forma responsable y crítica la seva autonomia, la cooperació, la creativitat i la llibertat, a través del seu autoconeixement, autoestima i comprensió de la societat on viu.

  Les empreses consideren que les competències transversals són els elements cabdals en l’adaptació i manteniment de l’activitat professional. És més rendible cercar una persona treballadora polivalent perquè té una dotació de competències fàcilment transferibles a diferents ocupacions i llocs de feina i fàcilment adaptables a diverses realitats laborals.
  Algú amb competències transversals sòlides presenta a l’empresa un aval per a la capacitació necessària en les competències tècniques i les instrumentals requerides per a l’exercici de la tasca.
  Cal diferenciar les competències en:

  Competències tècniques: Fan referència als coneixements teòrics i tècnics específics necessaris per al des envolupament d’una determinada activitat laboral i es defineixen a través de l’anàlisi funcional d’una professió o lloc de treball o a través d’un certificat de professionalitat

  Competències de base: Fan referència als coneixements instrumentals relacionats amb el mercat laboral, com el coneixement bàsic del seu funcionament i la gestió de recursos necessaris per poder tenir accés a una ocupació. Són: accés a l’ocupació, instrumentals bàsiques (entorn laboral i social, capacitat requerida de lectoescriptura, càlcul funcional, comprensió oral…) i instrumentals específiques: informàtica, idiomes, carnet de conduir…..

  Competències transversals: Fan referència al conjunt de capacitats, habilitats i actituds necessàries per donar resposta a diferents situacions laborals. De carácter transversal i un elevat component cognitiu. Es classifiquen en:

  a) transversals d’identificació (identificació de les pròpies capacitats, disposició  a l’aprenentatge i situar-se en el context laboral concret),
  b) transversals de relació (comunicació, relació interpersonal i treball en equip)
  c) i transversals d’afrontament (responsabilitat, adaptabilitat, organització, negociació i gestió de l’estrès).

  El programa de formació que vol impulsar EduCom Jove s’emmarca en l’àmbit de les competències transversals.

 2. El nostre model educatiu
  • Basem el nostre model educatiu en les següents estratègies d’aprenentatge:

  Aprenentatge cooperatiu: es treballa dividits en petits grups, en activitats d’aprenentatge i són avaluats segons la productivitat del grup. Permet desenvolupar competències acadèmiques i professionals. Desenvolupa habilitats interpersonals i de comunicació. Permet canviar actituds.

  Aprenentatge basat en problemes: Afavoreix el desenvolupament d’habilitats per a l’anàlisi i síntesi de la informació. Permet el desenvolupament d’actituds positives davant els problemes. Desenvolupa habilitats cognitives i de socialització.

  Innovació i creativitat: proposant maneres diferents de treball als tradicionals: estudi de casos, jocs de simulació, vivencials, dilemes morals.

  Determinar amb claredat els objectius per a cada activitat, el contrari ens pot portar a la desorientació i a desenvolupar una actitud negativa davant la tècnica.

  Proposar activitats factibles. És molt important distingir entre una activitat reptadora i una altra que pugui portar a la frustració.

  Descriure el desenvolupament per passos de l’activitat, incloent la descripció de la preparació, les normes per a la seva aplicació, el paper dels participants, així com el procediment per a les conclusions.

  Sistematitzar les observacions i conclusions que es deriven de l’aplicació de l’activitat, proposant millores i fent observacions que es puguin compartir amb altres.

  • Una metodologia activa i participativa a partir de l’enfocament de l’aprenentatge dialògic

  Diàleg igualitari: Contribució realitzada pels participants, on la importància rau en els arguments i no en l’estatus de la persona que el realitza. Se supera així l’exclusió dels grups que no maneguen el llenguatge acadèmic ni la cultura occidental.

  Intel•ligència cultural. Totes les persones tenim una intel•ligència cultural adquirida al llarg de la nostra experiència de vida i que expressem a través de les interaccions. Aquest principi reconeix tota la forma d’intel•ligència, incloent la pràctica, l’acadèmica i les interaccions comunicatives verbals i no verbals. D’aquesta manera els objectius i els coneixements es creen a través de les diferents experiències, formes de coneixement i punts de vista.

  Transformació. Les persones com a agents humans poden interactuar amb el mitjà per transformar-lo.

  Dimensió instrumental. El diàleg inclou l’aprenentatge dels continguts que ens són útils com la comunicació, el lideratge, les xarxes o la planificació.

  Creació de sentit. La participació definint els objectius del curs d’acord amb les nostres necessitats i expectatives. La utilitat dels continguts i les eines pràctiques dota de sentit el nostre aprenentatge.

  Solidaritat. És l’eix que guia els grups de formació dialògica on tots aprenem de tots, empoderant-nos per dotar-nos d’una autoritat que ens permetrà confrontar-nos amb els obstacles i barreres.

  Igualtat de les diferències. Fa referència al dret a la diferència

  Quan utilitzem una metodologia participativa, ens arrisquem més: malgrat portar una part molt important ben preparada, hi ha variables que no controlem i, sobretot, partim del fet que no anem a imposar cap punt de vista, per molt que estigui avalat per grans teories.

  El procés d’aprenentatge es realitza a partir de la construcció intel•lectual i vivencial de cadascú dels membres del grup. No es treballa sobre continguts tancats, no hi ha exàmens, per tant es basa en el procés
  socràtic del diàleg i el raonament.

 3. Concepció integral de la persona

  Basant-nos en la fonamentació de l’ informe Delors , partim de la concepció integral de la persona i apostem per un estil educatiu que pretengui no instruir sinó, oferir els elements necessaris perqué la persona desenvolupi plenament les seves característiques i potencialitats. I així contribuir a la millora de l’ entorn social.

  delors webQuan parlem de l‘àmbit educatiu ens referim a “Aprendre a aprendre”: desenvolupament i apropiació de la pròpia capacitat conscient i intencional d’aprendre; “aprendre a ser” ens porta a una autoafirmació del subjecte d’aprenentatge com a esser sensible, intel•ligible, racional, lliure i responsable.

  Quan parlem d’àmbit laboral , parlem “d’Aprendre a conviure” desenvolupament de les capacitats personals, laborals i aquesta dimensió associada a les anteriors accentuen la dimensió comunicativa entre les persones i l ‘entorn, l’àmbit comunitari, per col•laborar amb els demés.

  Cap esser humà es forma a sí mateix sinó que ho fa en un context sociocultural determinat amb l’objectiu de millorar-lo

  De la mà dels grans pensadors com Zigmund Bauman, Edgar Morin , Paulo Freire podríem afegir-ne el saber transformar, la lluita davant les injustícies, o la vulneració de drets. Cap esser humà es forma a sí mateix sinó que ho fa en un context sociocultural determinat amb l’objectiu de millorar-lo.

 4. Un projecte arrelat al territori

  El projecte EduCom vol emmarcar-se dins la ciutat de Barcelona concretament dins el marc territorial del districte de Sant Martí, per tal de poder treballar també des d’una perspectiva comunitària a través del teixit associatiu del districte, tant públic com privat, per poder desenvolupar-se com un agent social implicat en el context urbà.

  Per això la col·laboració amb l’Ateneu del Clot és indispensable com a entitat amb una llarga trajectòria dins el districte, arrelat al territori i amb un fort compromís social.

  Tot i que el projecte neix des de la societat civil, per garantir la sostenibilitat i l’impacte, es procurarà buscar la implicació del teixit empresarial a través de la corresponsabilitat social, així com del suport i complicitat de l’Administració pública.
  En el Pla d’Acció Municipal (PAM) 2012-2015 es destaca com a prioritat el foment de l’ocupació juvenil. Es posa l’accent en la formació i l’assessorament com a factors claus d’accés al món laboral, el reforç de la formació professional i el suport a l’emprenedoria juvenil, tot en coordinació amb els agents socials i econòmics de la ciutat..

 5. Característiques tècniques del projecte

  1)  El Projecte EduCom, és un servei d’orientació laboral i formació en competències laborals, professionals i habilitats socials
  2) L’eix principal és l’estudi de competències les quals s’han d’identificar, recuperar o millorar.
  3) Treball individualitzat basat en el treball d’autonomia i coresponsabilitat.
  4) Una proposta metodològica sense metes prefixades.  Potenciant l’empoderament i l’autonomia.

  El procés d’admissió al projecte ve marcat per una sèrie de criteris preestablerts. No obstant l’admissió definitiva serà efectiva a través d’una entrevista inicial que es fonamentarà principalment en què la persona que s’incorpori al mateix, vulgui realitzar un treball personal i educatiu que li permeti treballar de manera responsable les seves mancances socials i professionals des d’una experiència vivencial i participativa.
  Cal deixar molt clar que és la persona qui marcarà el ritme del seu treball i l’èxit o fracàs del mateix en funció de la seva implicació. D’aquesta manera situem l’autonomia com a principal objectiu educatiu i com a punt de partida, per tal que la persona es faci responsable del seu procés, dels seus propis objectius i les seves expectatives.

  Oferint:

  Una formació especialitzada en el desenvolupament de competències i habilitats socials
  Un model d’intervenció (coach i mentoring) des d’un un vessant educatiu, laboral i comunitari.
  Creixement personal i professional
  Itineraris personalitzats d’orientació i formació en un període de 4-6 mesos.
  Accés a formació especialitzada per joves en situació d’atur, amb o sense experiència professional i amb un baix o nul nivell d’ingressos.
  Oferir a empreses i institucions la possibilitat de participar en un projecte social i educatiu comunitari.

  El projecte EduCom Jove contempla processos de seguiment i acompanyament (mentoring) per tal de desenvolupar el potencial de les persones.
  S’estableix una relació personal i de confiança entre un MENTOR/A que guia, estimula, desafia i encoratja a una altra segons les seves necessitats perquè doni el millor de si mateix/a a nivell personal i professional.
  Actualment comptem amb un equip de 15 professionals de diferents àmbits i especialitats que a títol voluntari aposten per col·laborar com a mentors/es en en projecte.

  El pla de treball segueix el següent esquema:

  FASE 1: Presentem-nos

  Ens posem per primera vegada en contacte amb EduCom Jove. El primer contacte permet a l’equip d’EduCom valorar la nostra demanda inicial i veure si s’ajusta a les possibilitats que ofereix el servei i com les nostres expectatives hi encaixen.

  FASE 2: Coneixem-nos

  Constituriem un pla de treball inicial que en funció de les fites i objectius que vulguem assolir. La definició del pla de treball no es cenyirà exclusivament en un pla de circulació dins el propi dispositiu
  sinó que per tal de fomentar el treball en xarxa i potenciar les nostres possibilitats més enllà de les del propi servei, es treballarà des d’una perspectiva global. Un cop definit aquest pla de treball inicial, es passa a formar part del mòdul 1. En aquest mòdul treballarem l’autoconeixement i ens permetrà adonar-nos, a través d’una experiència vivencial i participativa, dels factors que són determinants en les nostres competències i per tant podrem corroborar si els objectius definits en el pla de treball inicial són, o no, objectius que volem i/o podem assumir.

  FASE 3: Som-hi

  Reflexonarem sobre els aspectes tractats en el treball grupal. Aquesta reflexió ens permetrà redefinir o bé corroborar els objectius que ens hem marcat, treballar sobre els obstacles com aspectes que poden frenar la possibilitat de realitzar el què es volia, i sobre la possibilitat de buscar alternatives per superar-los. Amb els nostres objectius clars, pensarem accions per poder dur-los a terme, i elaborarem el nostre propi calendari formatiu per mòduls. La coordinadora pedagògica participarà en la elaboració del calendari formatiu.

  FASE 4: Poc a poc i bona lletra

  Aproximadament portem entre 4 i 6 mesos recorreguts, entre tutories i treball en grup, durant aquest temps anirem realitzant una autoevaluació competencial, juntament amb el suport de les tècniques d’EduCom Jove per tal d’observar l’evolució d’adquisició i/o millora de les nostres competències i dels nostres objectius, No obstant haurem de tenir en compte que processos de canvi d’actituds i comportaments no es duen a terme en tant poc temps, sinó que ens caldrà, a posteriori, seguir reforçanlos, acompanyats pels mentors i mentores que col·laboren a EduCom Jove.

  FASE 5: Ens seguim la pista

  La nostra ruta pels diferents mòduls de formació ha finalitzat, un fet que decidirem conjuntament amb les tècniques en funció del nostre pla de treball. Aquí rebrem una guia del nostre treball resumit en un informe competencial on es detallarà la nostre evolució i treball personal en el desenvolupament de competències transversals i habilitats socials. Quan sortim d’aquest recorrgut durant 6 MESOS tindrem l’acompanyament d’un MENTOR O MENTORA COMUNITARI que ens donarà suport en l’acompliment i seguiment dels nostres objectius.

 6. Mentoring comunitari

  L’European Mentoring and Coaching Council defineix el mentoring com:

  “Acompanyament que una persona dóna a una altra per fer transicions significatives en coneixement , treball o pensament”

  Les característiques d’un mentor / a són :

  mentoring web

  És difícil que hi hagi persones que reuneixin totes aquestes qualitats, algunes d’elles formen part d’una manera d’entendre la vida, d’altres són naturals i altres poden millorar-se, aprendre i desenvolupar. PER AIXÒ EL MENTORING TE BENEFICIS BIDIRECCIONALS.

  Un model diferent: el mentoring comunitari

  Un servei a la comunitat que és a l´hora font d’aprenentatge tan pel qui el reb com per qui el dóna. Amb l’ objectiu d’acompanyar als joves en la recerca de feina. Els nois i noies d´Educom Jove, rebran l’acompanyament, d´un mentor/a, durant un periode de 6 mesos.

  Tammateix el programa de mentoring Educom jove compta amb un pla de formació i capacitació per les persones seleccionades per a ser futurs mentors i mentores així com un pla de treball.

  Hi ha força experiències en el marc profesional, en el marc universitari , en el marc organitzacional.

 7. Pla de formació: característiques generals

  El pla formatiu està organitzat en 5 MÒDULS FORMATIUS cada mòdul té una durada de 9 hores presencials distribuïdes en 3 sessions de 3 hores cadascuna.

  comp. moduls

  A part s’encarregarà treball individual per fer a casa “deures” els quals s’analitzarà una part en grup i una part en les tutories individuals.
  La realització de les activitats presencials dependrà del volum del grup i de la seva evolució. A cada sessió es farà ronda d’avaluació dels aprenentatges adquirits i valoració de les activitats. Hi ha algunes activitats desdoblades en funció de l’edat dels participants.

  El projecte EduComJove disposa d’un banc d’activitats adequades a cadascun dels aspectes a treballar.
  La selecció d’aquestes activitats dependrà del grup, dels interesos, del perfil dels i les participants, etc.

 8. Avaluació i seguiment: retorn social de la inversió
  • Avaluació interna
  • Indicadors de procés
  • Indicadors de resultat

  En l’avaluació final del projecte aplicarem la metodologia SROI (Retorn social de la inversió)
  L’anàlisi SROI té per objectiu concretar un coeficient que indiqui el retorn social que genera la inversió realitzada a través d’una determinada acció.
  Aquest coeficient s’obté d’una comparació entre el valor –mesurat en €- que aquesta genera i la inversió duta a terme per realitzar-la.
  Les característiques principals d’aquesta metodologia són les següents:

  • Permet calcular el valor dels resultats, tinguin aquests un valor econòmic o no.
  • Mesura el canvi que és important per a les persones i les organitzacions que contribueixen a crear-lo o es beneficien d’ell.
  • Mostra els resultats (outcomes) socials, mediambientals i econòmics per explicar com es genera el canvi.
  • Utilitza el principi de monetització per a obtenir finalment una ràtio cost-benefici

  SROI ens permetrà comprendre , gestionar i comunicar el valor social del projecte EduCom Jove d’una manera clara i coherent amb els clients, beneficiaris i donants. Així com facilitar la gestió dels riscos, identificar oportunitats i obtenir finançament.

 

Des de Barabara creiem i apostem per la col·laboració, entre persones, entre entitats, entre administracions i entre empreses.

Suma’t a la xarxa!


Aquestes son diferents maneres de col·laborar amb el projecte:

 • Fes-te amic o amiga d’EduCom Jove

  Col·labora-hi econòmicament a través d’una donació puntual o bé amb quotes mensuals o trimestrals. Necessitem el teu suport!

  Tens una altra idea per col·laborar? Explica’ns-ho!!!

 • Empresa amiga

  Si sou una empresa, podeu fer-vos empresa amiga, col·laborant econòmicament a través de quotes mensuals, trimestrals o anuals. Si sou empresa i esteu interessats en col·laborar d’altres maneres, poseu-vos en contacte amb nosaltres! Estem oberts a tota col·laboració possible! Contacta’ns

 • Contracta els serveis de la cooperativa

  Contractant serveis de formació i selecció a Barabara educació contribueixes a fer possible el projecte EduCom Jove, un percentatge del cost dels serveis va dirigit a finançar-lo directament. Els coneixes?Clica aquí i descobreix el que la cooperativa et pot oferir.

 • Patrocina un curs en competències

  Fes possible amb el teu patrocini un procés de formació especialitzada en competències transversals i orientació laboral per 12 joves sense feina.

  Fem que els joves encarin el seu futur amb èxit!

 • Fes-te soci/a col·laborador

  Vols participar de manera més activa dins la cooperativa, posa’t en contacte amb nosaltres i t’explicarem com fer-ho, ser soci/a col·laborador és una possibilitat.

  Escriu-nos!

 

 

 

 

Informació sobre EduCom Jove

Si vols conèixer millor el projecte posa’t en contacte amb nosaltres i en breu contactarem amb tu.

Gràcies!

 • 9 + 24 =

 

 

Aquest lloc web utilitza galetes perquè tingueu la millor experiència d’usuària. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de galetesplugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies